Çocuk Ürolojisi
24 Ocak 2023

Çocuk ürolojisi, anne karnından başlayarak yeni doğan dönemi, çocukluk, ergenlik ve genç erişkinlik dönemlerinde görülen, doğuştan gelen ya da sonradan kazanılmış genital ve üriner sistem hastalıklarının tanısı, takibi, cerrahi ve medikal tedavilerini gerçekleştiren yandal uzmanlık alanıdır.

Ülkemizde çocuk ürolojisi uzmanı ünvanı; üroloji veya çocuk cerrahisi ana dal uzmanlık eğitimi üzerine yapılan yandal uzmanlık eğitimi sonrası alınmaktadır.
Doğumsal ürolojik hastalıkların erişkin dönem takip ve tedavisini de içeren geçiş ürolojisi hastaları da özellikle üroloji kökenli çocuk üroloji uzmanlarının ilgi alanına girmektedir.

 Hastanemizde çocuk ürolojisi ile ilgili tanısal amaçlı kullanılan özellikli tetkik ve tedavilerden aşağıda bahsedilmiştir

 ÜRODİNAMİ - İşeme Bozuklukları Merkezi

 İşeme bozuklukları, gündüz-gece alt ıslatma ve idrar kaçırma (nörojen mesane, aşırı aktif mesane ve mesane-barsak disfonksiyonu) gibi durumlar çocuk ürolojisi pratiğinde en sık karşılaşılan hastalıklardır. Bu hastaların ayrıntılı değerlendirmesi çocuk ürolojisi uzmanları tarafından yapılmalı ve yakın takip altında tedavileri düzenlenmelidir.

 Bu amaçla hastanemizde ilk defa kurulan çocuk ürodinami biriminde yapılan tetkik ve tedavi yöntemleri şunlardır;

 • Üroterapi
 • Üroflowmetri
 • EMG‘li üroflowmetri
 • Ürodinami:Çocuk ürolojisi uzmanlarımız ve sorumlu çocuk ürodinami hemşiremiz tarafından çocuklara uygun malzemelerle, steril şartlarda yapılmaktadır
 • Biofeedback: Bilgisayar destekli animasyonlarla, seanslar halinde uygulanan bu tedavi yöntemi, işeme bozukluklarında ilk basamak tedavi seçeneklerinden biri olarak bu birimde uygulanmaktadır.


Ultrasonografi

Hastalarımız, gerekli durumlarda, kliniğimizde bulunan ultrasonografi cihazı ile çocuk ürolojisi uzmanlarımız tarafından değerlendirilebilmektedir. 

 Voiding sistoüretrografi 

 Alt idrar yollarının değerlendirilmesi ve vezikoüreteral reflü hastalığı tanısında kullanılan tetkiktir. Çocuk ürolojisi uzmanlarımızca endikasyonu verilen bu işlem radyoloji biriminde floroskopi ünitesinde gerçekleştirilir. İşlem öncesinde, mesane sondası steril şartlarda tarafımızca takılmakta ve gerektiğinde özellikli hastaların tetkiklerine çocuk ürolojisi uzmanlarımız da eşlik etmektedir. 

 

 

LAPAROSKOPiK OPERASYONLAR (KAPALI AMELİYATLAR)

 Günümüzde çocuk ürolojisi pratiğinde bir çok hastalık için öncelikle tercih edilen yöntemler minimal invaziv (kapalı) yöntemlerdir. Çocuklara uygun malzemeler ile deneyimli çocuk ürolojisi uzmanları tarafından uygulandığında komplikasyon oranının azaldığı, ameliyat sonrası iyileşmenin hızlandığı ve hastane kalış süresinin kısaldığı bilinmektedir

 

Kliniğimizde çocuk ürolojisi ile ilgili LAPAROSKOPİK GİRİŞİMLER uygun tüm hastalara  uygulanmaktadır ;

 

 • Laparoskopik pyeloplasti (üreteropelvik bileşke darlığı)
 • Laparoskopik üreteroneosistostomi (Vezikoüreteral reflü veya üreterovezikal bileşke darlığı)
 • Laparoskopik nefrektomi (çalışmayan veya tümörlü böbreğin alınması)
 • Laparoskopik heminefrektomi (böbreğin çalışmayan kısmının alınması)
 • Laparoskopik taş operasyonları
 • Laparoskopik orşiopeksi (ele gelmeyen testisin indirilmesi) 
 • Tanısal laparoskopi

 

BÖBREK TAŞI OPERASYONLARI

 

Teknolojideki gelişmelere paralel olarak endoskopik yöntemlerin kullanımı giderek artmaktadır ve cerrahi uygulanacak hastalarda böbrek ve tüm idrar yolu taşları için standart tedavi yöntemidir

 • URS(Endoskopik üreter taşı cerrahisi)
 • RIRS (fleksible URS- retrograd intrarenal cerrahi)
 • PNL (perkütan nefrolitotomi)

 

Endoskopik  Diğer Girişimler

 • Endoskopik üreterosel insizyonu
 • Endoskopik valv ablazyonu
 • Endoskopik subüreterik enjeksiyon (Vezikoüreteral reflü)
 • Mesane boynu enjeksiyonu
 • İnternal üretrotomi
 • Endopiyelotomi
 • Transüretral mesane tümörü eksizyonu (TUR-M)
 • Mesaneye  botoks uygulaması
 • ECIRS (endoskopik hem perkütan hem de fleksible URS ile eşzamanlı böbrek taşı tedavisi)
 • ESWL (beden dışı şok dalga ile taş kırma) 

 

 HİPOSPADİAS

Halk arasında peygamber sünnetli olarak bilinen ve sık görülen doğumsal anomalilerden biridir. İşeme bozukluğu (alttan işeme), peniste eğrilik, çocuk sahibi olamama  ve cinsel problemlere neden olabilir. Bunun yanında kozmetik ve psikolojik sorunlara da yol açabilen bu hastalığın önerilen tedavi zamanı 6 ay- 2 yaş arasıdır.

Hastalığın derecesine  göre tek veya planlı aşamalı operasyonlar sünnet cildinin iç yüzü, iç dudak/yanak mukozası, kulak arkası, kasık cildi, testis dış zarı gibi bölgelerden elde edilen dokularla onarımı yapılabilir. Cerrahi tedavisi mutlaka optik büyütme altında özellikli alet ve dikiş malzemesi kullanılarak yapılmalıdır.

Cerrahi tedavinin başarısında en önemli faktörlerden biri ilk operasyondur. İlk operasyon başarısız olur ise tekrarlayan operasyonlarda başarı elde etme oranı giderek azalmaktadır. Bu nedenlerle hipospadias  cerrahisi  ve takibi çocuk ürolojisi uzmanları tarafından yapılmalıdır.

 

İNMEMİŞ TESTİS

Erkek çocuklarında en sık görülen doğumsal anomalilerden biridir. Tanısı fizik muayene ile konur. Halk arasında utangaç testis olarak bilinen durumdan ayırt edilmesi gerekir. İnmemiş testis 6 -12 ay arası süreçte tedavi edilmelidir. Yüksek yerleşimli veya ele gelmeyen testislerin cerrahisi daha özellikli olduğundan çocuk ürolojisi uzmanlarınca yapılmalıdır.

 

GÖMÜLÜ PENİS

Hastalar penis boyunun kısa olması nedeniyle başvurabilirler. Alt karın bölgesindeki artmış  yağlanma nedeniyle bu hastalarda, gerçek penis boyu değerlendirilemez ve gerçek penis küçüklüğü (mikropenis) ile karıştırılabilir. Bu durum penis derisinin pubik bölgeye gevşek yapışmasından kaynaklanabilir. Aşırı kilolu çocuklarda veya sünnet sırasında fazla bırakılan cildin penisi hapsetmesiyle de oluşabilir. Bu hastalara yalnızca sünnet işlemi yapılmamalıdır. Çocuk ürolojisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve gerekli düzeltici cerrahilerin yapılması gerekmektedir.

 

PENİS EĞRİLİĞİ

Genellikle sertleşmeyi sağlayan penis dokularının farklı boyutlarda olması nedeniyle oluşur. En sık öne doğru olmakla beraber sağa, sola, arkaya doğru ve bunların kombinasyonu şeklinde görülebilir. Aile ile tüm seçenekler paylaşılarak eğriliğin derecesine göre cerrahi girişim yapılması gerekebilmektedir.

 

POSTERİOR ÜRETRAL VALV

Anne karnında tanı alabilen, gebelik sırasında ve doğum sonrasında çocuk ürolojisi değerlendirmesi gerektiren doğumsal hastalıktır. Doğum öncesi tanı aldığında mutlaka çocuk ürolojisi uzmanı tarafından ailenin bilgilendirilmesi , doğum sonrası bebeğin zamanında değerlendirilmesi ve cerrahi tedavisinin yapılması gerekmektedir. Yenidoğana uygun endoskopik malzemeler ile tedavisi geciktirilmeden yapılmalıdır

 

MESANE EKSTROFİSİ VE EPİSPADİAS. CİNSEL GELİŞİM BOZUKLUKLARI

Nadir görülen doğumsal hastalıklardır. Anne karnından başlayan takip, multidispliner olarak (kadın doğum hekimi, yenidoğan uzmanı, çocuk endokrinolojisi uzmanı ve çocuk ürolojisi uzmanından oluşan) aileye doğum sonrası danışmanlık ve özenli bir cerrahi tedavi planlaması verilmesini gerektirmektedir. Hayat boyu takip gerektiren bu özellikli hastalıkların cerrahi tedavisi çocuk ürolojisi uzmanları tarafından yapılmalıdır. 

 

 VARİKOSEL

 Testise ait venlerin anormal genişlemesi olan varikosel ergenlik döneminde erişkin erkeklerle benzer sıklıkta görülmektedir. Ergenlerde sperm tetkiki yapılamadığı için hangi hastanın takip hangi hastanın cerrahi tedavi gereksinimi olacağını ayırt etmek önemlidir. Cerrahi tedavide komplikasyonlar ( tekrarlama olasılığı, testiste sıvı birikmesi, testisin küçülmesi gibi) mikroskopik cerrahide daha az oranda görülmektedir.

 

HİDROSEL (SU FITIĞI)

Testis etrafında sıvı toplanmasıdır. Yenidoğan bebeklerde sık görülür. Erişkinden farklı olarak kasık fıtığı da eşlik edebilir. Kasık fıtığının eşlik etmediği hidrosellerin kendiliğinden gerileme olasılığı yüksek olduğu için 1 yaşa kadar aralıklı kontrollerle takip edilmektedir. Kasık fıtığı eşlik edenler yada büyük boyutlu ve komplike hidrosellerde beklenmeden cerrahi tedavi yapılmalıdır.

 Kliniğimizde Avrupa Çocuk Ürolojisi Yeterlilik sertifikasına (FEAPU) sahip iki yan dal uzmanımız hizmet vermektedir. 

 

Yan dal uzmanlarımız

 Op. Dr. Ali SEZER

Op. Dr. Bilge TÜREDİ SEZER 

 

Kadın-Doğum ve Çocuk Hastanesi

C Blok Zemin Kat 

Çocuk Ürolojisi Poliklinikleri

Tel: 0 (332) 310 50 00 / 30009-30010