Genel Hastane

Gastroenteroloji Cerrahisi

Gastroenteroloji Cerrahisinde Hangi Hastalıklar Tedavi Edilmektedir?

Gastroenteroloji cerrahisi biriminde; yemek borusu hastalıkları (medikal tedaviyle gerilemeyen reflü, hiatal herni-mide fıtığı, akalazya), mide ve duodenum (oniki parmak barsağı) hastalıkları (kanser, morbid obezite, metabolik cerrahi, her türlü tümör), ince ve kalın bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, crohn hastalığı, kanserler), anüs ve anal kanal hastalıkları (fissür, fistül, hemoroid, inkontinans, prolapsus, abse), karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları hastalıkları (karaciğer kanseri, kist hidatik, safra kesesi taşı ve polipleri, pankreas kanseri, pankreas psödokisti ve her türlü kistler) uzmanlarınca değerlendirilip cerrahi tedavileri gerçekleştirilmektedir.


Gastroenteroloji Cerrahisinde Hangi Kanserler Tedavi Edilmektedir?

Sindirim sisteminin kanserleri bu bölümde tedavi edilmektedir. Bunlar; mide kanseri, kalın bağırsak kanseri, rektum kanseri, pankreas kanseri, karaciğer kanseri, safra kesesi kanseri, ince bağırsak kanserleri ve karın içi kanserlerdir. En sık karşılaşılan kanserlerden olan kalın bağırsak ve mide kanserlerinin tanısı ve taraması için kullanılan gastroskopi ve kolonoskopi yüksek riskli kişilere (ailesinde kanser öyküsü olanlar, şiddetli kilo kaybı gibi) ve 50 yaşının üstündeki kişilere bölümümüzde yapılmaktadır.


Kliniğimizde Yapılan Başlıca Uygulamalar Şunlardır

İleri Laparoskopi Uygulamaları

Laparoskopik Obezite (Şişmanlık) ve Metabolik Cerrahi (Tip 2 Diyabet) Ameliyatları

Tüp mide (Sleeve Gastrektomi), Gastrik Bypass (roux n-y ve mini gastrik bypass) gibi obezite ve metabolik (cerrahi endikasyonu olan Tip 2 diyabet hastaları) durumlar için cerrahi operasyonlar uygulanabilir. Bu cerrahi işlemlerin yapılabilmesi için endokrinoloji ile birlikte planlama ve onay süreci gerekmektedir. Cerrahi endikasyonu olan hastalarda bu işlemlerin laparoskopi eşliğinde uygulanması hasta sağlığı ve konforu açısından meydana gelebilecek olumsuzlukları minimuma indirmektedir.

Laparoskopik Gastroözofageal Reflü, Akalazya ve Hiyatal Herni Ameliyatları

Gastrointestinal sistemde yemek borusu ile mide arasındaki yapının bozulması ile mide içeriğinin özofagusa kaçması olarak gelişen gastroözefageal reflü, besinlerin sindirim kanalı içerisinde olması gerektiği gibi ilerlemesini sağlayan peristaltik hareketlerin bozulması ile gelişen akalazya ve yemek borusu ile midede oluşabilen fıtıklar (hiyatal herni) gastroenteroloji cerrahisinin ileri laparoskopik uygulamaları ile tedavi edilmektedir.

Laparoskopik Kolektomi, Laparoskopik Anterior ve Aşağı Anterior Rezeksiyonlar

Crohn hastalığı ya da ülseratif kolit gibi kolorektal hastalıklarda gerekli görüldüğü durumlarda hastalığın yoğun olarak geliştiği kısımlarda ya da tedavilere karşın herhangi bir komplikasyonun (darlık, fistül, kanama, kanser kuşkusu gibi) olması durumunda cerrahi operasyonlar gerekebilir. Bu durumlarda yapılan laparoskopik kolektomi, anterior ve aşağı anterior rezeksiyonlar açık cerrahi operasyonlara oranla çok daha hızlı bir şekilde iyileşme imkanı sunar.

Laparoskopik Splenektomi

Hematolojik hastalıklar veya yaralanmalar sonucunda dalağın alınması, splenektomi olarak adlandırılır. İleri laparoskopik uygulamalar ile yapılan spklenektomilerde açık operasyonlara oranla çok daha küçük bir kesi uygulanır ve hastanede yatış süresi kısalır.

Laparoskopik Apandektomi

Akut olarak gelişen ve çok sık karşılaşılan bir hastalık olan apandisit, acil operasyon gerektiren bir durumdur. Önceleri açık ameliyat şeklinde yapılan apendektomi işlemi gelişen tıp ile günümüzde ileri laparoskopik uygulamalar ile kapalı yöntemle gerçekleştirilmekte, operasyonun uygulandığı hastalar ise 1-2 gün içerisinde kendini zorlayacak hareketlerden uzak durmak kaydıyla günlük hayatına dönebilmektedir.

Laparoskopik Kolesistektomi

Safra kesesinde oluşan kum ve taşlar ile bunlara bağlı olarak ortaya çıkan iltihaplanma, tıkanıklık ve sarılık gibi durumlarda tek ve kesin çözüm, uygun antibiyotik ve ilaç tedavilerine ek olarak yapılacak kolesistektomi operasyonudur. Safra kesesinin çıkarıldığı kolesistektomi, günümüzde laparoskopik yöntemle küçük kesiler açılarak hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Laparoskopik Kasık Fıtığı Ameliyatları (TAPP, TEP)

Kasık fıtıklarında klasik ameliyatlara göre laparoskopik ameliyatlar erken dönem ve uzun dönem ağrı ve hasta konforu açısından çok daha avantajlıdır. Ayrıca hastalarda kozmetik anlamda daha iyi sonuçlar alınmaktadır.

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları

Midenin İyi ve Kötü Huylu Tümörleri

Mide mukozasında oluşan tümörler, iyi veya kötü huylu olabilir. Türü, boyutu ve kanserleşme eğilimi bulunup bulunmadığı araştırıldıktan sonra mide tümörleri, çoğu durumda gastroenteroloji klinikleri uzmanlarınca cerrahi operasyon ile çıkarılmalıdır.

Diyafram hernisi ve reflü hastalığına yönelik cerrahi işlemler

Yenidoğandan erişkinliğe kadar tüm yaş gruplarında gözlenebilen diyafram hernileri ve gastroözefageal reflü hastalıkları, cerrahi operasyonlar yardımı ile tamamen ortadan kaldırılabilmekte veya etkileri minimuma indirilebilmektedir.

İnce Bağırsağın Cerrahi Hastalıkları

İnce bağırsaklarda oluşan tıkanıklık, yapışıklık, ülser oluşumu, tümör, fistül, divertikül ve fıtıkların tedavisinde cerrahi operasyonlar mutlaka yer almaktadır. Sindirim sisteminin çalışma sağlığının korunabilmesi için cerrahi operasyonlar titizlikle uygulanır.

Kolon ve Rektum Kanserlerinin Laparoskopik ve Klasik Ameliyatları

Kolon ve rektumda tespit edilen iyi huylu tümörler boyutları da göz önünde bulundurularak hekim önerisine göre genellikle cerrahi operasyonla alınır. Kötü huylu tümörler genellikle boyutuna bakılmaksızın cerrahi girişimler yardımıyla çıkarılır. Herhangi farklı bir dokuya yayılım gösterip göstermediği de incelenerek gerekirse ek tedaviler uygulanır.

İltihabi Bağırsak Hastalıklarına (Crohn ve Ülseratif Kolit) Yönelik Cerrahi İşlemler

Crohn ve ülseratif kolit gibi iltihabi bağırsak hastalıklarında tedavinin ne şekilde seyredeceği genellikle hastanın yaşı, hastalığın düzeyi ve görülen semptomlar gibi pek çok faktör bir arada değerlendirilerek kararlaştırılır. İleri vakalarda ince ve kalın bağırsağın bir kısmının çıkarılmasına yönelik olarak cerrahi operasyon gerekebilmektedir.

Pankreas Kist ve Tümörleri Cerrahisi

Pankreasta çeşitli nedenlere bağlı olarak kist ve tümörler meydana gelebilir. Bu tümörler bazı durumlarda hastalar için herhangi bir tehlike arz etmiyorsa takip altında tutulabilir. Bazı durumlarda ise hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde cerrahi operasyonlar yardımıyla alınır.

Karaciğerin Her Türlü Tümöründe Cerrahi Tedavi

Karaciğer tümörleri sıklıkla görülebilen, bazı durumlarda kendiliğinden iyileşen veya hastada herhangi bir soruna neden olmayan, bazı durumlarda ise kanserleşme eğilimine girerek daha ciddi sorunlara yol açabilen oluşumlardır. Bu tümörler boyutu ve kötü huylu olup olmadığı göz önünde bulundurularak gerekli görüldüğünde cerrahi operasyon yardımıyla çıkarılır.

Karaciğerin Kistik Hastalıklarında Cerrahi İşlemler

Karaciğerde oluşan paraziter (enfeksiyon kaynaklı) kistler ve non-paraziter (yapısal veya kansere bağlı) kistler tehlike arz etmeleri veya hekim tarafından gerekli görülmesi durumunda cerrahi operasyonlar yardımıyla çıkarılır.

Safra Kesesi ve Yollarının Taş ve Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Safra kesesinde oluşan taş ve tümörler safra yollarının tıkanmasına neden olarak çeşitli sorunlara ve enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Bu nedenle safra kesesi veya bölgesine göre oluşan tümörler gastroenteroloji cerrahisi bölümü uzmanları tarafından cerrahi operasyonlar yardımıyla çıkarılır.

Dalağın Hematolojik, Kistik ve Tümöral Hastalıklarında Cerrahi Tedavi

Hematolojik hastalıklar, kistik ve tümöral problemler dalakta görülebilen hastalıklar arasında yer alır. Bu hastalıkların görülmesi durumunda ilaç ve diğer girişimsel yöntemlere ek olarak gerekli görüldüğü takdirde gastroenteroloji cerrahisi uygulamalarından yararlanılabilmektedir. Bunlardan en yaygını splenektomi adı verilen dalağın çıkarılması işlemidir.

Endoskopi Uygulamaları

Tanısal Gastroskopi ve Kolonoskopi

Bazı hastalıkların tanı ve tedavisinde gastroskopi ve kolonoskopi uygulamalarına ihtiyaç duyulur. Mide hastalıklarının incelenmesinde gastroskopi, kolorektal hastalıkların incelenmesinde ise kolonoskopi adı verilen endoskopik uygulamalar tercih edilmektedir.

Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG)

Ağızdan (oral) veya burun yolu ile (nazogastrik) yöntemle beslenemeyen hastalarda sağlıklı ve yeterli beslenebilmesinin sağlanması açısından gastroenteroloji cerrahisi kliniklerinde yapılacak operasyon ile perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) yöntemi ile mideye direkt ulaşılabilen bir beslenme tüpü açılır.

Karın Duvarı ve Ameliyat Yeri Fıtıklarında Laparoskopik Cerrahisi

Karın duvarında oluşan yapışıklık ve benzeri sorunlar ile ameliyat yeri fıtıklarının tedavisinde gastroenteroloji cerrahisi uygulamalarından yararlanılır. Bu işlemler için hastanın sağlık durumunun ve hastalığın imkan vermesi durumunda laparoskopi tekniğinden faydalanılabilmektedir.

Eğer siz de cerrahi operasyon gerektiren bir gastrointestinal sistem hastalığına sahipseniz gastroenteroloji cerrahisi kliniğine başvurarak uzman hekimler tarafından yapılacak detaylı muayenelerden geçebilir, hekiminizin gerekli görmesi durumunda tedavi ve operasyon sürecinizi planlayabilirsiniz.


NOT:  Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği hekimlerimizi görmek için lütfen "Tıbbi Birimler" bölümünü ziyaret ediniz.


Klinik İletişim Bilgileri

 

Konumu

İletişim

Dâhili

Poliklinik

Genel Hastane / F Blok / 1.Kat

0 (332) 310 50 00

21079 / 21080

Servis

Genel Hastane / B Blok / 4.Kat

0 (332) 310 50 00

24031 / 24032

Ameliyathane

Merkez Hastane / 2. Kat

0 (332) 310 50 00

 

Adres

Akabe Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No:135 42020 Karatay / KONYA

 

 

07 Haziran 2024